Reklamační řád

V případě, že budete mít důvod k reklamaci, neváhejte se na nás obrátit. Budeme se snažit vyřídit reklamaci k vaší plné spokojenosti. Postup reklamace bude probíhat podle platného právního řádu ČR a v souladu s tímto naším reklamačním řádem. Doporučujeme vám prohlédnout si zboží okamžitě po jeho převzetí, aby bylo možné zjistit případné vady nebo poškození.

Případné spory s námi máte možnost řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

Vyřízení reklamace
V případě uplatňování reklamace je kupující povinen využít reklamační formulář prodávajícího nebo jiným způsobem sdělit prodávajícímu všechny údaje a nároky, jak jsou popsány v reklamačním protokolu.

Reklamované zboží je možné vrátit osobně, nebo zaslat poštou na adresu:

Latino Café, Pavel Kymlička, Veletržní 590/43, 170 00 Praha 7.

Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Reklamované zboží musí kupující vždy dodat prodávajícímu kompletní, v původním stavu.

V případě oprávněnosti reklamace a vyplacení (části) kupní ceny za reklamované zboží prodávající nejprve zašle kupujícímu dobropis k podpisu se žádostí o doručení zpět. Jakmile prodávající obdrží podepsaný dobropis, vyplatí kupujícímu částku za vrácené či vadné zboží na bankovní účet.

Záruční doba
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 1908 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí; u spotřebitelů činí tato lhůta 1 rok. Kupující může uplatňovat právo z vad v době 6 měsíců, spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době 2 let od převzetí zboží.

Poskytuje-li prodávající záruku za jakost, je to vždy vyznačeno v katalogu zboží a s potvrzením objednávky prodávající vystaví záruční list. Záruku nelze uplatňovat po uplynutí minimální doby trvanlivosti zboží vyznačeného na jeho obalu.

Nároky z vad zboží
Kupující se může domáhat buď opravy, nebo  dodání nové věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný.  Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
- prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil řádně a včas,
- se vada projeví opakovaně,
- je vada podstatná.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:
- za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- pokud kupující už před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu,
- pokud vadu způsobil sám nebo vada vznikla důsledkem jeho jednání (typicky nesprávného použití nebo skladování),
- pokud zboží bylo prodáno za nižší cenu v rozsahu důvodu nižší ceny.

V případě poškození zásilky u dopravce se prodávající zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost při řešení reklamace. Nárok na náhradu škody vůči přepravci uplatní kupující. Za tím účelem je především povinen pořídit důkladnou dokumentaci vady.

Kupující má vůči prodávajícímu i nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží prodávajícímu, když jako spotřebitel zasílá věc k odstranění vady.
Nahrazeny budou pouze nezbytně nutně (účelně) vynaložené náklady.

Náklady na vrácení oprávněně reklamovaného zboží nese prodávající.

Prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu nákladů spojených s dopravou zboží kupujícímu, pokud byla reklamace posouzena a vyřízena jako neoprávněná. Účtovány budou pouze nezbytně nutně (účelně) vynaložené náklady.

Lhůta na vyřízení reklamace
Není-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době. Je-li kupujícím spotřebitel, bude reklamace vyřízena v době 30 dnů, leda by bylo sjednáno jinak. Po uplynutí lhůty má kupující stejné nároky, jako by prodávající porušil smlouvu podstatným způsobem.

Nedodal-li kupující prodávajícímu zboží či podklady kompletní, lhůta k vyřízení reklamace neběží; v tomto případě si prodávající od kupujícího co nejdříve vyžádá doplnění zboží či podkladů.

Reklamačni_formulař ke stažení