Obchodní podmínky

 1. Rozsah platnosti

Těmito obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Pavel Kymlička, se sídlem Veletržní 590/43, 170 00 Praha 7, IČ: 43726038 (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující"). Týká se to především nákupů na základě rámcových smluv uzavřených mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery a dále nákupů na internetovém obchodě www.kava-arabica.cz.

Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od nedonucujících právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád prodávajícího s reklamačním protokolem jako přílohou a dále také poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele a formulář pro odstoupení od smlouvy.

 1. Uzavření smlouvy

Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě objednávky kupujícího učiněné ve formě písemné, elektronické (e-mailem na emailovou adresu: info@kava-arabica.cz, telefonické, on-line (prostřednictvím e-shopu prodávajícího) nebo ústní. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

 1. a) obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího;
  b) jeho IČ (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH);
  c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího;
  d) množství požadovaných kusů produktů;
  e) místo a termín dodání;
  f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží;
  g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího.

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Potvrzením objednávky není automatická úvodní informace o obdržení objednávky.

Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu byla zaslána automatická informace o obdržení objednávky. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zaslat mu pozměněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh kupní smlouvy, která je v takovém případě uzavřena potvrzením ze strany kupujícího.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

 1. Ceny, dopravné, balné

Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pro maloobchodní kupující jsou ceny zboží uvedeny s platným DPH, pro velkoobchodníky bez platného DPH v době objednání zboží. Nižší sazba DPH se uplatňuje pro veškeré potraviny, čaje, kávy, maté, sladidla, čajové pečivo a pochutiny a knihy. Vyšší sazba DPH se vztahuje k plechovým dózám a veškerému čajovému a kávovému příslušenství. Prodávající má právo upravit kupní cenu dodatečně s přihlédnutím ke svým výrobním nebo nákupním nákladům v souladu s § 2154 občanského zákoníku.

V ceně zboží není započítáno balné a doprava, které budou fakturovány zvlášť.

Objednané zboží si lze vyzvednout osobně ve vybraných provozovnách prodávajícího, nechat doručit kurýrní službou na zvolenou adresu, anebo nechat připravit k osobnímu odběru ve výdejním místě, které kupující zvolí ve své objednávce. Ceny a podmínky využití jednotlivých způsobů dopravy kupující zvolí při objednávce a jsou uvedeny přehledně na webových stránkách prodávajícího (zde).

V případě, že kupující objedná zboží v balení, které nenabízí výrobce, a prodávající je musí přebalit,  navýší se celková kupní cena zboží o náklady s přebalením, které budou zvlášť vyčísleny v přehledu objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o způsobu dopravy.

 1. Termín plnění

Dodací lhůta se počítá od přijetí objednávky prodávajícím, nikoli od jejího odeslání kupujícím. Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím. Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že prodávající může po kupujícím požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

 1. Vadné a pozdní plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 1908 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může uplatňovat právo z vad v době 6 měsíců, spotřebitel ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.

Poskytuje-li prodávající záruku za jakost, je to vždy vyznačeno v katalogu zboží a v potvrzení objednávky spolu s délkou záruční doby. Záruku nelze uplatňovat po uplynutí minimální doby trvanlivosti zboží vyznačeného na jeho obalu.

Nebezpečí škody na zboží (odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží) přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Jakékoli závady je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu nebo přepravci.

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Prodávající se zavazuje, že v případě, že došlo k poškození zásilky u dopravce, poskytnout kupujícímu svou součinnost při řešení reklamace. Nárok na náhradu škody vůči přepravci uplatní kupující. Za tím účelem je především povinen pořídit důkladnou dokumentaci vady. Kupující se zavazuje v případě uplatňování reklamace využít reklamační formulář prodávajícího, který je přílohou a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 1. Platební podmínky, výhrada vlastnictví a promlčecí doba

Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího nebo platba předem, je kupující povinen uhradit cenu za zboží v plné výši do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel v den dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list v případě, že dodací list není vystavován a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

Kupující je dále oprávněn využít platební metodu PlatímPak poskytovanou společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“).
Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny Zboží Zákazníkem a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží tak, že Banka poskytne Zákazníkovi pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet Obchodníka. V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je Zákazník povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny Zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
Zákazník uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení až do zaplacení.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího. To platí i pro případ, kdy vůči kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení. Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

Promlčecí doba závazkových práv vzniklých z uzavřené kupní smlouvy činí 15 let.

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy či závazné objednávky zaplacením odstupného ve výši 10 % kupní ceny zboží. Pokud již došlo k odeslání zboží, může kupující odstoupit jen se souhlasem prodávajícího.

V provozovně a na webových stránkách prodávajícího je kupujícímu k dispozici informace pro spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy při uzavření smlouvy na dálku nebo mimo provozovnu prodávajícího a vzorový formulář odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy v tomto případě činí ze zákona 14 dnů od převzetí zboží.

Prodávající má právo požadovat vedle odstupného také náhradu nákladů spojených se zabalením, expedicí a přepravou zboží kupujícímu. Tyto náklady může prodávající započíst na kupní cenu k vrácení kupujícímu.

Od smlouvy nelze odstoupit v případě smluv:
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (platí výslovně pro sypaný čaj).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo doručí. Škodu vzniklou na zboží může prodávající započíst na kupní cenu k vrácení kupujícímu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když dodavatel nebo dovozce zboží přerušil dodávky nebo dovoz zboží. O odstoupení prodávající kupujícího neprodleně informuje.

 1. Jiná ustanovení

Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn e-mailem s připojením zaručeného či naskenovaného podpisu oprávněné osoby.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Uzavřením smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, dává kupující prodávajícímu do odvolání souhlas se zasíláním reklamních materiálů a obchodních nabídek prodávajícího, a to jak písemně na adresu svého sídla/bydliště, tak i e-mailem nebo telefonicky formou SMS zpráv.

Je-li kupujícím spotřebitel, má možnost řešit případný spor s prodávajícím mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

Případné spory z jednotlivých kupních smluv mezi podnikateli, včetně sporů v souvislosti s jejich uzavřením, platností, jakož i spory týkající se práv a povinností smluvních stran, budou řešeny před Obvodním soudem pro Prahu 10 a při věcné příslušnosti krajského soudu před Městským soudem v Praze.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.9.2020 a nahrazují obchodní podmínky či obdobné podmínky vydané dříve.

 

Starší obchodní podmínky

Obchodní podmínky od 15.3.2019

Obchodní podmínky od 1.4.2016