Obchodní podmínky

1. Rozsah platnosti
Těmito obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi společností Pavel Kymlička., se sídlem Veletržní 590/43, 170 00 Praha 7, IČ: 43726038, e-mail: info@kava-arabica.cz, tel. 266 711 195 (dále jen "prodávající") a druhými stranami (dále jen "kupující"). Týká se to především nákupů na základě rámcových smluv uzavřených mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery a dále nákupů na internetovém obchodě www.kava-arabica.cz.
Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží prodávajícího, a pokud se odchylují od nedonucujících právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost. Veškeré obchodní vztahy se řídí právním řádem České republiky.
Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád prodávajícího s reklamačním protokolem jako přílohou a dále také poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele a formulář pro odstoupení od smlouvy.

2. Uzavření smlouvy
Jednotlivé kupní smlouvy jsou uzavírány na základě objednávky kupujícího učiněné ve formě písemné, elektronické (e-mailem zaslaným na adresu: info@kava-arabica.cz), telefonické, on-line (prostřednictvím e-shopu prodávajícího) nebo ústní. Objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání kupujícího;
b) IČ podnikatele (DIČ, pokud je registrován jako plátce DPH);
c) druh produktu (zboží), který jednoznačně určuje předmět objednávky, uváděný v ceníku prodávajícího;
d) množství požadovaných kusů produktů;
e) místo a termín dodání;
f) způsob dopravy a forma úhrady kupní ceny zboží;
g) v případě písemné objednávky čitelný podpis oprávněného zástupce kupujícího.

Na základě objednávky kupujícího, splňující shora uvedené požadavky, prodávající kupujícímu vystaví potvrzení objednávky, v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou kupní cenu, množství produktů, jež se kupujícímu zavazuje dodat, místo a termín dodání, způsob dopravy a formu úhrady kupní ceny. Za potvrzení objednávky lze považovat i její faktické splnění prodávajícím. Potvrzením objednávky není automatická úvodní informace o obdržení objednávky.
Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu byla zaslána automatická informace o obdržení objednávky. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zaslat mu pozměněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh kupní smlouvy, která je v takovém případě uzavřena potvrzením ze strany kupujícího. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

3. Ceny, dopravné, balné
Kupní cena je stanovena dle ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pro maloobchodní kupující jsou ceny zboží uvedeny s platným DPH, pro velkoobchodníky bez platného DPH v době objednání zboží. Nižší sazba DPH se uplatňuje pro veškeré potraviny, čaje, kávy, maté, sladidla, čajové pečivo a pochutiny a knihy. Vyšší sazba DPH se vztahuje k plechovým dózám a veškerému čajovému a kávovému příslušenství. Prodávající má právo kupujícímu, který není spotřebitelem, upravit kupní cenu dodatečně s přihlédnutím ke svým výrobním nebo nákupním nákladům v souladu s § 2154 občanského zákoníku.
V ceně zboží není započítáno balné a doprava, které budou fakturovány zvlášť.

Objednané zboží si lze vyzvednout osobně ve vybraných provozovnách prodávajícího, nechat doručit kurýrní službou na zvolenou adresu, anebo nechat připravit k osobnímu odběru ve výdejním místě, které kupující zvolí ve své objednávce. Ceny a podmínky využití jednotlivých způsobů dopravy kupující zvolí při objednávce a jsou uvedeny přehledně na webových stránkách prodávajícího (zde).

V případě, že kupující objedná zboží v balení, které nenabízí výrobce, a prodávající je musí přebalit,  navýší se celková kupní cena zboží o náklady s přebalením, které budou zvlášť vyčísleny v přehledu objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na konečné rozhodnutí o způsobu dopravy.

4. Termín plnění
Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající mu dodá objednané zboží nejpozději do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud se výslovně nedohodnou jinak. Dodací lhůta se počítá od přijetí objednávky prodávajícím, nikoli od jejího odeslání kupujícím. Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s kupujícím. Pokud kupující nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, prodávající může po kupujícím požadovat smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou jednotlivou kupujícím nepřevzatou zásilku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok prodávajícího na náhradu skutečné škody, která mu vznikne z titulu marného zpracování objednávky, balení, dopravy, skladování a snížení ceny výrobku dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

5. Vadné a pozdní plnění
Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží dle § 1908 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí; u spotřebitelů činí tato lhůta 1 rok. Kupující může uplatňovat právo z vad v době 6 měsíců, spotřebitel může vytknout vadu, která se na věci projeví v době 2 let od převzetí zboží.
Poskytuje-li prodávající záruku za jakost, je to vždy vyznačeno v katalogu zboží a  s potvrzením objednávky prodávající vystaví záruční list. Záruku nelze uplatňovat po uplynutí minimální doby trvanlivosti zboží vyznačeného na jeho obalu. 

Nebezpečí škody na zboží (odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží) přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží. Při osobním odběru zboží je povinen prohlédnout zboží neprodleně při jeho převzetí. Jakékoli závady je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu nebo přepravci. 

Kupující se může domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny dodání nové věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

-   prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil řádně a včas,

-   se vada projeví opakovaně,

-   je vada podstatná.

Prodávající se zavazuje, že v případě, že došlo k poškození zásilky u dopravce, poskytnout kupujícímu svou součinnost při řešení reklamace. Nárok na náhradu škody vůči přepravci uplatní kupující. Za tím účelem je především povinen pořídit důkladnou dokumentaci vady. Kupující se zavazuje v případě uplatňování reklamace využít reklamační formulář prodávajícího, který je přílohou a nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

6. Platební podmínky, výhrada vlastnictví a promlčecí doba
Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně prodávajícího nebo platba předem, je kupující povinen uhradit cenu za zboží v plné výši do termínu splatnosti uvedeného na faktuře. Prodávající vystaví fakturu při dodání zboží kupujícímu. V pochybnostech se má za to, že kupující fakturu obdržel v den dodání zboží. Vystavená faktura slouží zároveň jako dodací list v případě, že dodací list není vystavován a prokazuje dodání zboží kupujícímu, v případě zásilky potvrzuje její vypravení.

Kupující je dále oprávněn využít platební metodu PlatímPak poskytovanou společností Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051 („Banka“).
Platební metoda spočívá v uhrazení kupní ceny Zboží Zákazníkem a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží tak, že Banka poskytne Zákazníkovi pro tento účel na základě Smlouvy o poskytnutí služby PlatímPak odloženou platbu a finanční prostředky převede přímo na účet Obchodníka. V případě, že Zákazník využije službu PlatímPak nabízenou Obchodníkem a poskytovanou Bankou, je Zákazník povinen odloženou platbu ve výši kupní ceny Zboží a případných nákladů na pojištění, dopravu Zboží uhradit Bance ve lhůtě splatnosti v souladu s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
Zákazník uzavírá s Bankou Smlouvu o poskytnutí služby PlatímPak, přičemž nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky služby PlatímPak. Volbou služby PlatímPak Zákazník vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami služby PlatímPak.
Zákazník bere na vědomí, že Banka zpracovává jeho osobní údaje způsobem popsaným v Memorandu o zpracování osobních údajů Klientů banky, jehož aktuální verze se nachází na www.rb.cz.

V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení až do zaplacení.

Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných úroků z prodlení a smluvních pokut je zboží majetkem prodávajícího. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Kupující se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům prodávajícího. To platí i pro případ, kdy vůči kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení. Povinnost kupujícího zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena. Promlčecí doba závazkových práv vzniklých z uzavřené kupní smlouvy činí 15 let.

7. Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy či závazné objednávky zaplacením odstupného ve výši 10 % kupní ceny zboží. Prodávající má právo požadovat vedle odstupného také náhradu nákladů spojených se zabalením, expedicí a přepravou zboží kupujícímu. Tyto náklady může prodávající započíst na kupní cenu k vrácení kupujícímu. Pokud již došlo k odeslání zboží, může kupující odstoupit jen se souhlasem prodávajícího.
V provozovně a na webových stránkách prodávajícího je kupujícímu k dispozici informace pro spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy při uzavření smlouvy na dálku nebo mimo provozovnu prodávajícího a vzorový formulář odstoupení od smlouvy. Lhůta pro odstoupení od smlouvy v tomto případě činí ze zákona 14 dnů od převzetí zboží. 

Pokud byl spotřebitel poškozený nekalou obchodní praktikou prodávajícího, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne uzavření smlouvy, popřípadě má právo na přiměřené snížení ceny zboží, a to v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky.

Od smlouvy nelze odstoupit v případě smluv:
- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (platí výslovně pro sypaný cukr a kávu).

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo doručí. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.
Škodu vzniklou na zboží může prodávající započíst na kupní cenu k vrácení kupujícímu. Vedle škody si prodávající na vrácení kupní ceny může započíst jakékoli snížení ceny zboží dané zkoušením nebo užíváním nad rámec obvyklého vyzkoušení v kamenné prodejně, zejména když zboží ponese známky viditelného poškození.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když dodavatel nebo dovozce zboží přerušil dodávky nebo dovoz zboží. O odstoupení prodávající kupujícího neprodleně informuje.

Pokud je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Tyto náklady nepřesáhnou 10,-Kč za každý den trvání uskladnění. Náklady na uskladnění mohou dosáhnout maximálně částky celkem 500,-Kč nebo výše kupní ceny, pokud je nižší než 500,-Kč. Tento odstavec se použije obdobně i v případě nevyzvednutí zboží při osobním odběru. Dále má prodávající v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit. 

8. Jiná ustanovení
Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, poruchami systému elektronického obchodu, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího.

Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn e-mailem s připojením zaručeného či naskenovaného podpisu oprávněné osoby.

Prodávající zajišťuje, aby uživatelské recenze pocházely skutečně od kupujících, kteří výrobek nebo službu přímo zakoupili či použili. Užívá k tomu systém ověřených recenzí portálu Heureka.cz (hodnocení kupujícími na základě odkazu zaslaného portálem do jejich e-mailu s časovým odstupem po nákupu – zejména hodnocení výrobku) a systém recenzí ve vlastním internetovém obchodě (hodnocení kupujícími na internetových stránkách prodávajícího ihned po nákupu – zejména hodnocení obchodu).

Prodávající je povinen vystavit účtenku: spotřebiteli automaticky, kupujícímu na žádost. Uzavřením smlouvy, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, dává kupující prodávajícímu do odvolání souhlas se zasíláním reklamních materiálů a obchodních nabídek prodávajícího, a to jak písemně na adresu svého sídla/bydliště, tak i e-mailem nebo telefonicky formou SMS zpráv.

Je-li kupujícím spotřebitel, má možnost řešit případný spor s prodávajícím mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.cz.

Případné spory z jednotlivých kupních smluv mezi podnikateli, včetně sporů v souvislosti s jejich uzavřením, platností, jakož i spory týkající se práv a povinností smluvních stran, budou řešeny před Obvodním soudem pro Prahu 7 a při věcné příslušnosti krajského soudu před Městským soudem v Praze.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.2.2023 a nahrazují obchodní podmínky či obdobné podmínky vydané dříve.

  

Starší obchodní podmínky

Obchodní podmínky od 1.8.2020 do 31.1.2023
Obchodní podmínky od 15.3.2019 do 31.7.2020
Obchodní podmínky od 1.4.2016 do 14.3.2019